Arkadia Arkadia - fundacja  

Fundacja ARKADIA założona została w roku 2005. Jest to jedna z niewielu organizacji pozarządowych w Polsce, działająca na rzecz kultury, niezależnie od instytucji i władz kulturalnych.

Jej głównym celem, oprócz wspierania i realizowania działań w zakresie kultury, sztuki oraz nauk humanistycznych jest także, m.in:

  1. pomoc finansowa dzieciom szczególnie uzdolnionym artystycznie, zwłaszcza pochodzącym z przytułków, sierocińców, domów opieki oraz z najbiedniejszych rodzin, w zakresie dotyczącym rozwoju ich talentów;
  2. promowanie, organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży szkolnej z sierocińców, domów opieki oraz pochodzących ze środowisk najbiedniejszych;
  3. stworzenie silnego międzynarodowego lobby na rzecz turystyki osób niepełnosprawnych;
  4. przeciwdziałanie patologiom społecznym i tworzeniu się subkultur młodzieżowych, towarzyszącym niektórym zawodom sportowym i imprezom, związanym z tzw. muzyką młodzieżową;
  5. popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości, działalności artystycznej oraz sztuki we wszelkich jej przejawach, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych;
  6. działania na rzecz integracji europejskiej poprzez promocję kultury i sztuki oraz rozwijanie kontaktów zagranicznych z organizacjami o celach identycznych z celami Fundacji, lub do nich zbliżonych;
  7. wspieranie instytucji i organizacji, świadczących pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, oraz takich, których celem działania jest szeroko rozumiana ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami, a także wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
  8. integrowanie organizacji społecznych o celach identycznych lub zbieżnych z celami Fundacji oraz pomoc w tworzeniu stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych o celach zbieżnych z celami Fundacji.

Jednak głównym przedsięwzięciem Fundacji jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Odkrywców, Podróżników i Ludzi Aktywnych MEDIATRAVEL.

Adres: Fundacja ARKADIA, 91-001 Łódź, al. Włókniarzy 204, tel./fax 042 6336104, e-mail: arkadia@arkadia.pl